Vakıf Senedi

Vakfın Adı ve Kurucuları

Madde 1- TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU VAKFI adı ile tüzel kişiliğe sahip bir Vakıf kurulmuştur.

Vakfın Kurucuları, kamu yararına çalışan bir dernek olan TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU ile aşağıda adları yazılı gerçek kişilerdir.

Kurucular
Yükümlendiği Bağış
1  Türkiye Ekonomi Kurumu

Madde 7’de yazılı olan taşınır ve taşınmaz mallar

2  Fahri Halil Örs

Bin TL

3  Asım Süreyya İloğlu

Yüz TL

4  Sadık Baklacıoğlu

Yüz TL

5  Kâmuran Ardıç

İkiyüz Elli TL

6  Selâhattin Babüroğlu

İkiyüz TL

7  İsmail Şengün

Yüz TL

8  Celâl Uzel

Yüz TL

9  Süleyman Arısoy

Yüz TL

10  Bahattin Bursalı

Yüz TL

11  Abdullah Aker

Yüz TL


Bundan böyle aşağıdaki maddelerde TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU VAKFI (VAKIF), TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU (KURUM) ve diğer gerçek kişiler (KURUCU) adıyla anılacaklardır.
 

Merkez ve Şubeler

Madde 2-
Vakfın merkezi Ankara’dadır. Vakıf, amaçlarını gerçekleştirmek üzere şubeler açabilir.

 

Süre

Madde 3-
Vakfın süresi sonsuzdur.

 

Vakfın Amacı

Madde 4-
Vakfın amaçları şunlardır:

a) Yurdumuzun ekonomik kalkınmasının gereklerini ve yollarını araştırmak, topluma anlatmak, yaymak ve toplumun bu konularla ilgilenmesini sağlamaya çalışmak,

b) Toplum ve kişi olarak sahip olduğumuz ekonomik değer ve varlığın rasyonel bir şekilde işletilmesi imkânlarını ve bu tutumun yararlarını topluma anlatmak, ekonomi biliminin teori ve uygulama açısından gelişmesini izlemek ve incelemek, yurdumuzdaki gelişmelere katkıda bulunmak.

 

Vakfın Yapacağı İşer

Madde 5-
Vakıf amaçlarını gerçekleştirmek için:

a) Teorik ve pratik araştırma ve çalışmalar yaptırır; gerektiğinde bilgi ve tecrübelerinden yararlanmak üzere bilim adamlarından veya uzmanlardan oluşacak komisyonlar kurar; toplantılar, sempozyumlar, tartışmalı konferanslar ve kongreler düzenler ve bu nitelikteki çalışmalara katılır; yerli ve yabancı kuruluşlarla çalışma alanına giren konularda işbirliği yapar.

b) Türkiye ekonomisinin sorunları üzerinde uygulama araştırmaları yaptırır, önerilerde bulunur ve görüş bildirir.

c) Türkiye’de ekonomik düşüncenin gelişmesine yardımcı olacak çalışmalarda bulunur.

ç) Bilimsel araştırmaları destekler ve çalışma alanına giren konularda personel yetiştirmek üzere eğitim programları düzenler ve uygular; burs verir, yarışmalar düzenler ve benzeri faaliyetlerde bulunur.

d) Çalışma alanına giren konularda yayın yapar ve yapılacak yayınları destekler,

e) Kitaplıklar kurarak kamunun faydalanmasına sunar,

f) Ekonomik araştırmalar yapılmasını sağlamak üzere bir enstitü kurar ve gözetimi altında çalıştırır. Enstitünün çalışma esasları, vakıf yönetim kurulunca hazırlanacak yönetmelikte belirtilir.

 

Hakları ve Çalışma Esasları

Madde 6- 
Vakıf tüzel kişiliği, kanunlar ve bu senet hükümlerine göre Medeni Hukuk ve Kamu Hukuku alanında bütün haklardan faydalanma ve bunları kullanma yetkisine sahip olup kuruluş amaçlarına uygun hakları kazanır, borçlar yükümlenebilir, yargı organları önünde davacı ve davalı olabilir.

Amaçlarını gerçekleştirmeye yararlı taşınır ve taşınmaz malları ve hakları bağış, satın alma, kiralama ve diğer tasarruf yolları ile kanuni hükümler ve bu senetteki esaslar çerçevesinde sınırsız olarak kazanabilir.

Kamu yararına ve Vakıf amacına uygun olmak üzere bilimsel, kültürel veya sosyal amaçlar ile kurulmuş veya kurulacak fonları kabul ederek yönetebilir.

Gerçek ve tüzel kişilerin, Vakfın amacına uygun düşecek nitelikte olmak kaydıyla, kanunlar ve bu senet hükümlerine aykırı olmayan özel şartları kapsar şekilde yapacakları tahsisleri kabul ederek yönetebilir.

Sürekli gelir kaynakları yaratmak üzere yatırımlar yapabilir, işletmeler ve ortaklıklar kurabilir, kurduğu veya katıldığı girişimleri kendi başına veya ortaklaşa idare edebilir.

Vakıf, kuruluş amacına uygun diğer Vakıf ve kuruluşlarla da işbirliği yapabilir.

Vakıf ile Kurum ve diğer kurucular arasındaki ilişkiler, iki kuruluşun yönetim kurullarınca hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.

 

Vakfın Varlığı

Madde 7- 
Vakfın temel varlığını, Kurum adına tapuya kayıtlı olup aşağıda tapu kayıt numaraları gösterilen taşınmaz mallarla bunların içindeki demirbaşlar, döşeme ve her çeşit malzeme ile kurumun taşınır mal ve hakları teşkil eder.

Kurum, bu senetteki amaçların gerçekleştirilmesini sağlamak üzere bunları Vakfa tahsis etmiş ve mülkiyetini devretmiştir.

Taşınmaz Malların Tapu Kayıtları

İzmir Caddesi’nde 33 No’lu Aydın Apartmanı’ndaki bağımsız bölümler.


1 – 11 No. Daire:

        İli

     İlçesi

     Bucağı

Mahallesi

    Pafta No.

     Ada No.

    Parsel No.

     Ankara

    Çankaya

    3. Bölge

      Kızılay

        140

       1163

          7


2 – 15 No. Daire:

        İli

      İlçesi

      Bucağı

Mahallesi

    Pafta No.

     Ada No.

   Parsel No.

     Ankara

   Çankaya

     3. Bölge

      Kızılay

        140

      1163

         7


3 – 23 No. Daire:

        İli

      İlçesi

     Bucağı

Mahallesi

    Pafta No.

     Ada No.

   Parsel No.

    Ankara

    Çankaya

    3. Bölge

     Kızılay

       140

       1163

          7


4 – Ayrancı’daki Arsa:

      İli

    Kazası

Mahallesi

Hesap No.

 Pafta No.

  Ada No.

 Parsel No.

    Yüz     Ölçümü

   Ankara

Çankaya

   Ayrancı

     126

     269

    1615

       44

   1.000

 

Gelirler

Madde 8- 
Vakfın başlıca gelir kaynakları şunlardır:

1) Vakfa tahsis edilmiş olan taşınır ve taşınmaz malların bu senette yazılı hükümler dâhilinde değerlendirilmesinden elde edilecek gelirler ve alınacak kiralar,

2) Vakfa yapılacak her türlü bağışlar,

3) Vakfın bizzat kuracağı veya işleteceği ekonomik işletmelerden sağlanacak gelirler,

4) Mevduat, hisse senedi ve tahvil gelirleri,

5) Sair gelirler.

 

Kültür Merkezinin Kurulması

Madde 9- 
Vakıf bu senette yazılı amaç ve görevlerini esas itibariyle kendisinin sahip bulunduğu tesislerde yerine getirir. Bu amaçla Vakıf, kütüphane, konferans salonu ve diğer kültürel çalışmalara elverişli bir merkez kurmakla yükümlüdür.

Vakıf bu tesisi, Kurumun kendisine devrettiği taşınmaz mallar üzerinde kurabileceği gibi, bunları değerlendirerek yeniden saptanacak bir yerde de kurabilir. Ancak mevcut taşınmazların değerlendirilmesi ile elde olunacak nakit, taşınmaz maldan başka bir alana tahsis edilemez.

Vakfın kuracağı kültür merkezinde Kuruma, çalışmalarını sürdürecek bir yer ayırmaya ve mevcut kitaplığı devam ettirmeye mecburdur.

 

Yönetim

Madde 10- 
Vakfın organları şunlardır:

1) Yönetim Kurulu,

2) Müdür,

3) Denetleme Kurulu.

 

Yönetim Kurulu

Madde 11- 
Yönetim Kurulu yedi kişiden oluşur. Bunlar;

a) Türkiye Ekonomi Kurumu Başkanı,

b) Aynı Kurumun olağan kongresinde seçilecek üç üye,

c) Gerçek kişi kurucuların kendi aralarından veya dışarıdan ekonomik alanda faaliyet gösteren kişilerden seçecekleri iki üye, (Kurucuların tamamı öldüğü takdirde 18. maddedeki esaslar dâhilinde yetkili mahkeme tarafından yapılır.)

d) Vakıf Müdürü, görevi devam ettiği sürece, tabii üyedir.

Kurum Başkanı ve Müdür dışındaki seçimle gelen üyelerin süresi dört yıldır. Ancak yenileri seçilinceye kadar, görevlerine devam ederler. Üyeliğin boşalması hâlinde yerine geçecek yedekleri de seçici organ seçer. Yedekler veya yeni seçilenler, yerini aldıkları üyenin müddetini doldururlar. Süresi dolan üyeler, yeniden seçilebilirler.

Yönetim Kurulu dört yılda bir kendi üyeleri arasından bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir sayman üye seçer.

Yönetim Kurulu’nun üst üste üç olağan toplantısına özürsüz olarak katılmayan üye, istifa etmiş sayılır ve bu durumun tespit edildiği toplantıda yerine, yedeğinin davet edilmesine karar verilir.

 

Toplantı ve Karar Nisabı

Madde 12- 
Yönetim Kurulu, üye tam sayısının çoğunluğu ile iki toplantı arasındaki süre iki ayı geçmemek üzere yılda en az altı kere toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Eşitlik durumunda, başkanın bulunduğu taraf çoğunlukta sayılır. Ancak kararların geçerli sayılması için en az 3 üyenin olumlu oy kullanmış olması lâzımdır.

Kararlar, karar defterine geçirilerek başkan ve üyeler tarafından imzalanır. Aykırı oy kullananların, gerekçeli görüşlerini belirtmeleri zorunludur.

 

Madde 13- 
Vakfın karar ve yürütme organı olan Yönetim Kurulu’nun başlıca görevleri şunlardır:

a) Vakıf amacının gerçekleşmesi için gerekli her türlü kararları almak ve çalışmalarda bulunmak,

b) Vakfın takvim yılı itibariyle bütçesini, iş programını ve personel kadrolarını saptamak, yılsonu kesin hesabını onaylayarak Denetleme organına ve teftiş makamına sunmak,

c) Vakfın her türlü varlıklarını en iyi şekilde korumak, değerlendirmek ve verimlendirmek,

ç) Gelirlerin, vakfın hangi amaçları yönünden, hangi alanlara, ne suretle tahsis edileceğine değin kararları almak,

d) Vakıf mallarını sigorta ettirmek,

e) Vakıf müdürü ile bir denetçi ve yedeğini seçmek,

f) Bu tesis senedinde sözü edilen yönetmelikleri hazırlamak,

g) Lüzumlu göreceği diğer kararları almak.

 

Temsil ve Yükümlülük

Madde 14- 
Resmî merciler önünde ve toplantılarda Vakfı Başkan veya tevkil edeceği Yönetim Kurulu üyesi temsil eder.

Vakfı yükümlülük altına sokacak işlemleri yerine getirmeye yetkili olanlar ile yetki sınırları, Yönetim Kurulu kararı ile saptanır.

 

Müdür ve Vakıf Personeli

Madde 15- 
Vakıf müdürü, başkanın göstereceği adaylar arasından Yönetim Kurulunca atanır. Diğer personel, müdürün teklifi ile başkan tarafından atanır. İşten çıkarılmada da aynı yöntem uygulanır.

Vakıf personelinin görev, yetki ve özlük hakları, Yönetim Kurulunca hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.

 

Denetleme Kurulu

Madde 16- 
Vakfın çalışmaları ile hesaplarını, yürürlükteki mevzuata göre denetlemek üzere, üç kişilik denetleme kurulu teşkil olunur. Bunlardan ikisini Kurum Genel Kurulu, birini Vakıf Yönetim Kurulu dört yıl süre ile seçer.

Denetçiler, kurul halinde çalışabilecekleri gibi ayrı ayrı da denetleme yapma yetkisine sahiptirler. Bir arada veya tek olarak düzenleyecekleri raporlarını Kurum, Vakıf ve Kuruculara ayrı ayrı verirler.

Denetçiler, zorunlu gördükleri hallerde, raporlarını teftiş makamına da sunabilirler.

 

Görevlerin Fahrîliği

Madde 17- 
Vakıf Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelikleri fahrîdir. Bunlar, çalışmaları karşılığında hiçbir ad altında ücret alamazlar veya yarar sağlayamazlar. Ancak, merkez dışında görevlendirilmeleri hâlinde yol ve zorunlu masrafları Vakıf tarafından karşılanır.

 

Özel Yetki

Madde 18- 
Herhangi bir sebeple Türkiye Ekonomi Kurumunun hukukî varlığı sona ererse, Vakıf Yönetim Kurulu’na bu Kurum tarafından seçilecek olan Dernek başkanı ile üç üyesinin seçilmesi için yetkili mahkeme, Ankara Üniversitesi Rektörü’nden Ankara’daki yükseköğretim kurumlarında iktisat alanında öğretim yapan üyelerden sekiz aday gösterilmesini talep eder. Yetkili mahkeme, Kurum tarafından seçilecek başkan ile üç üyeyi bu adaylar arasından seçer.

Denetçiler Kurulu hakkında da yukarıdaki esaslar uygulanır.

 

Geçici Yönetim Kurulu

Madde 19- 
Türk Medeni Kanunu’nun 903 sayılı Kanunla değiştirilen 79. Maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu’nun mahkeme kararı ile değiştirilmesi hâlinde, yetkili mahkeme, 18. Maddedeki esaslar dâhilinde üç kişilik bir geçici Yönetim Kurulu seçer.

Geçici Yönetim Kurulu, bir yandan Vakfı bu resmî senetteki hak ve yetkiler dâhilinde yönetirken, öte yandan yeni Yönetim Kurulu’nun ilgili seçim organlarınca hemen kurulmasına çalışılır. Asıl Yönetim Kurulu’nun teşkilinin en çok altı ay içinde tamamlanması zorunludur.

 

Mali Hükümler

Madde 20- Vakfın hesap dönemi takvim yılıdır.

Bütçe, yıllık gelir ve giderleri ayrıntıları ile gösterecek şekilde hazırlanır. Giderler, sabit ve değişken olmak üzere düzenlenir. Vakfın parası, milli bankalarda saklanır veya devlet tahvili veya bir banka garantisi altında çıkarılmış menkul kıymetlere yatırılır.

Mali işler için Yönetim Kurulunca bir yönetmelik hazırlanarak gereken ayrıntılara yer verilir.

 

Türkiye Ekonomi Kurumu ile İşbirliği

Madde 21- 
Vakıf Yönetim Kurulu ile Türkiye Ekonomi Kurumu Yönetim Kurulu, her çalışma dönemi başında ortak bir toplantı yapmak zorundadırlar.

Bu toplantıda Vakıf ve Kurumun çalışma programları birlikte incelenip tartışılarak ahenkli bir çalışma düzeninin esasları saptanır.

Vakıf Yönetim Kurulu, saptanacak bu programa dayanarak yıllık net gelirinin yüzde yirmisinden az olmamak üzere Dernek giderlerini karşılayacak ödeneği Dernek emrine ayırır. Çalışma döneminde kullanılamayan ödenek, Vakfa geri verilir.

 

Teftiş

Madde 22- 
Vakıf 13.07.1967 gün ve 903 sayılı kanun hükümleri çerçevesinde, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün teftişine tabiidir.

 

Fesih

Madde 23- 
Vakıf herhangi bir sebeple feshedildiği takdirde taşınır ve taşınmaz bütün malları ile hak ve borçlarının eş amaçlı bir kuruluşa devrine, yetkili mahkeme tarafından karar verilir. Bu karar, kanunun öngördüğü fesih heyetince en geç üç ay içinde istihsal olunur.

 

Değinilmeyen Konular

Madde 24- 
Bu senette hüküm bulunmayan hâllerde 903 sayılı kanun ve ekleriyle, bunlara dayanılarak çıkarılmış veya çıkarılacak tüzük hükümleri uygulanır.

 

Vakıf Senedi'ne Ulaşmak için Tıklayınız.