Tartışma Metinleri

2012 - Aralık 2012

David Colander

The Complexity Policy Narrative and the Future of Capitalism
2012 - Aralık 2012

David Colander

Creating the Right Blend of Economists
2012 - Kasım 2012

Süleyman Değirmen ve Ahmet Şengönül

Türkiye'de Net Özel Tasarruf-Yatırım Açığının Belirleyicileri
2012 - Kasım 2012

Nısfet UZAY

Gelir Dağılımı - Tasarruf İlişkisi: Kayseri'deki Girişimcilerin Tasarruf Davranışlarını Belirlemeye Yönelik Bir Uygulama
2012 - Kasım 2012

Ümit Özalale

Eğitim ve Sağlık Politikalarının Tasarruf Üzerindeki Etkileri
2012 - Kasım 2012

Oya S. Erdoğdu

Özel Sektör Tasarruflarında Mali Politika Etkileri
2012 - Kasım 2012

Fatih Özatay

Mali Disiplin ve Büyüme: Türkiye Deneyimi
2012 - Kasım 2012

Kıvılcım Metin Özcan ve Aslı Günay

Türkiye'de Özel Tasarrufları Belirleyen Unsurlar
2012 - Kasım 2012

Ercan Uygur

Türkiye'de Tasarrufların Seyri ve Etkileyen Bazı Unsurlar
2012 - Kasım 2012

Halil Seyidoğlu

Türkiye'de İktisat Ders Programları
2012 - Kasım 2012

Ersan Bocutoğlu

Krizin Makro İktisadından Makro İktisadın Krizine: Eleştirel Bir Değerlendirme
2012 - Kasım 2012

İrfan Kalaycı ve Sevilay Sarıca

"E-İktisat" Öğretimi: Türkiye İçin Bir GFZT Çözümlemesi
2012 - Kasım 2012

Metin Özdemir, Esra Güler, Nalân Ölmezoğulları

Küresel Finansal Krizden Akademik İktisadın Krizine: Türkiye'de Akademisyenler Üzerine Bir Araştırma
2012 - Kasım 2012

Ercan Eren

Küresel Bunalım, İktisat Eğitimi ve Yeni İktisat
2012 - Kasım 2012

Ümit Şenesen

İktisatta Nicel Yöntemlerin Kötü(Ye) Kullanılması: Örnekler, Öneriler
2012 - Kasım 2012

Recep Kök ve Nevzat Şimşek

İktisat Biliminin Paradoksal Yapısı Üzerine
2012 - Kasım 2012

A. Suut DOĞRUEL ve Fatma DOĞRUEL

İktisatta Araştırma ve Eğitim: Son Krizin Düşündürdükleri
2012 - Kasım 2012

Ercan Uygur

Küresel Bunalım, İktisat Politikaları, Yöntemleri ve Eğitimi
2012 - Kasım 2012

Gülten Kazgan

2008 Küresel Krizi: Nedenleri, Etik İlkeleri ve İktisat Eğitimi
2012 - Ekim 2012

Nihan Ciğerci Ulukan ve Umut Ulukan

Kriz ve Göç: Türkiye Gürcistan Nüfus Hareketleri Üzerine Bir Tartışma
2012 - Ekim 2012

Müslüme Narin

Küresel Kriz Sürecinde Türkiye'nin Enerji Koridoru Olma Konumu: Güney Doğal Gaz Koridoru
2012 - Ekim 2012

Selin Sayek

Küresel Sermaye Akımlarının Gelişimi ve İleriye Dönük Öngörüler
2012 - Ekim 2012

Fatma Doğruel ve A. Suut Doğruel

Karadeniz Çevresi Ülkelerde Geçiş Dönemi ve Dünya Ekonomisi İle Bütünleşme
2012 - Ekim 2012

A.Suut Doğruel ve B. Can Karahasan

Karadeniz Bölgesinde Ekonomik Faaliyetlerin Ülkelerarası Farklılaşmasının Dinamikleri
2012 - Ekim 2012

Gülay Günlük-Şenesen ve Ümit Şenesen

Başlıca İhracat Sektörlerinin Çeşitli Üretim Sektörlerindeki Kadın-Erkek İstihdamına Etkileri:Kriz Bağlamında Bir Değerlendirme
2012 - Ekim 2012

Nuri Yıldırım

Birinci ve İkinci İSO 500 Listelerine Giren Özel Sektör Firmalarının
2012 - Ekim 2012

Elif Akbostancı ve Oya S. Erdoğdu

Türkiye'nin Beşeri Gelişiminde Karadeniz'in Yeri
2012 - Ekim 2012

Mehmet Civan

Küçük ve Orta Boy İşletmelerin Teşvik ve Finansmanı
2012 - Ekim 2012

Selim Soydemir

Kobilerin Finansmanında Borsalar
2012 - Ekim 2012

Muammer Tekeoğlu ve Mustafa Ildırar

Küreselleşme Sürecinde Kent Ekonomileri: Gaziantep Örneği
2012 - Ekim 2012

İsmail Hakkı Özsabuncuoğlu ve Tuba Direkçi

Seçilmiş Bazı Makroekonomik Değişkenlerin Türkiye'de Bölgesel İstihdama Etkisi
2012 - Eylül 2012

Melike E. Bildirici

Türkiye'de İşsizlik Sorunsalı ve Gaziantep İçin Sonuçlar
2012 - Eylül 2012

Metin Yıldırım ve İbrahim Örnek

Walt Whitman Rostow'un Kalkınma Aşamaları Yaklaşımına Göre Gaziantep Ekonomisinin İncelenmesi
2012 - Eylül 2012

S. Alev Söylemez, Gülen Elmas Arslan, Gülşen Erenler Çakar, Sibel Kalaycıoğlu, Levin Özgen

Gaziantep Sanayisi ve Dinamikleri
2012 - Eylül 2012

Hakan Mıhcı

Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki İnsani Kalkınma Düzeyi
2012 - Eylül 2012

Suat Özeren

2001 Krizi Sonrası Ekonomik Büyüme, İstihdamdaki Gelişmeler ve Beklentiler
2012 - Eylül 2012

Öner Günçavdı ve Suat Küçükçifçi

Türkiye Ekonomisinde Büyümenin Kaynakları ve İstihdam Etkileri (1973 – 1998)
2012 - Eylül 2012

Yüksel Akkaya ve Rana Gürbüz

Ekonomik Büyüme ve İşsizlik Üzerine...
2012 - Eylül 2012

Hakan Ercan

İstihdamsız Büyüme: Verimlilik Artışı mı, Yeni İş Yasası mı? Bir Ön Değerlendirme
2012 - Eylül 2012

İlkay Yılmaz

Çin Ekonomisi'nde Büyümenin Dinamikleri
2012 - Eylül 2012

A. Burça Kızılırmak

Türkiye Özel İmalat Sanayinde Dış Ticaretin İstihdam Üzerindeki Etkisi
2012 - Eylül 2012

Murat G. Kırdar ve D. Şirin Saracoğlu

İç Göç, Bölgesel Yakınsama Sorunu ve Ekonomik Büyüme: Türkiye Örneği
2012 - Eylül 2012

Arslan Yiğidim

Büyüme Politikaları: Türkiye Ekonomisi Açısından Bir Değerlendirme

Ahmet Şengönül ve Süleyman Değirmen

2012 - Eylül 2012

Ebru Voyvoda

Türkiye Ekonomisinde Kamu Maliye Politikaları ve Büyüme İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme
2012 - Eylül 2012

Metin Altıok ve İsmail Tuncer

İmalat Sanayinde Yapısal Değişim ve Üretkenlik: Türkiye, Akdeniz Bölgesi ve Mersin İli Karşılaştırması
2012 - Eylül 2012

Sanlı Ateş

TÜRKİYE İMALAT SANAYİNDE TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİĞİ VE UZUN DÖNEM BÜYÜME İLİŞKİLERİ
2012 - Ağustos 2012

Uğur Namık Küçük ve Sumru G. Altuğ

Türkiye'de Bölgesel Farklılıklar ve Yatırımların Seyri: Yoksul ve Zengin Bölgeler Arasındaki Fark Azalmakta mı?
2012 - Ağustos 2012

Nalan Ölmezoğulları

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE YAPISAL UYUM SÜRECİ VE İSTİKRAR
2012 - Ağustos 2012

Zeynel Abidin Ozdemir,Mehmet Balcilar,Aysit Tansel

Are Labor Force Participation Rates Really Non-Stationary? Evidence from Three OECD Countries
2012 - Ağustos 2012

Aytül Ganioğlu

Finansal Krizlerin Belirleyicileri:Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerin Karşılaştırmalı Analizi
2012 - Ağustos 2012

Neşe Kumral ve Çağaçan Değer

Sanayi Rekabet Performansı Endeksi: Türkiye NUTS1 Bölgeleri Örneği
2012 - Ağustos 2012

Haluk Erlat

TÜRKİYE’DE BÖLGESEL YAKINSAMA SORUNUNA ZAMAN DİZİSİ YAKLAŞIMI
2012 - Ağustos 2012

Seyit Mümin Cilasun ve Murat Güray Kırdar

Household Structure, and Household Income and its Components over the Life-Cycle in Turkey
2012 - Kasım 2012

A. Suut Doğruel ve Fatma Doğruel

İktisatta Araştırma ve Eğitim: Son Krizin Düşündürdükleri
2012 - Ağustos 2012

Alpay Filiztekin

Bölgesel Büyüme, Eş-Hareketlilik ve Sektörel Yapı
2012 - Ağustos 2012

İsmail Gökdayı

Bölgesel Gelişmenin Önünde Kırsal Yoksulluk Sorunsalı:Anamas Yöresi Örneği
2012 - Ağustos 2012

M. Nejat Coşkun

Türkiye'de Yoksulluk: Bölgesel Farklılıklar ve Yoksulluğun Profili
2012 - Ağustos 2012

Ahmet Sabri Eroğlu

Akdeniz Bölgesinin Sosyo-Ekonomik Yapısı
2012 - Ağustos 2012

Murat Ali Dulupçu ve Bekir Gövdere

Bölgesel Gelişme Stratejileri İçin Bir Perspektif: Yerel Bilgi Ağbağları Yaklaşımı
2012 - Ağustos 2012

Servet Mutlu

Bölgesel Farklılaşmanın Nedenleri ve Türkiye Bağlamında Bölgesel Gelişme Stratejileri
2012 - Temmuz 2012

Ercan Uygur

Doğrudan Yabancı Yatırımı Beklerken
2012 - Temmuz 2012

Tuncer Bulutay

Türkiye Ekonomisinde Uluslararası Ticaret ve Döviz Piyasalarında 1980 Sonrası Gelişmelerin Temel Nitelikleri
2012 - Temmuz 2012
  •  

Gülten Kazgan

Dünden Bugüne Küreselleşmenin Ekonomik Temelleri
2012 - Temmuz 2012

Bülent Temel

From Value to Power: The Rise of Oil as a Political Economic Commodity
2012 - Temmuz 2012

Ercan Eren

Yerleşik İktisatta İçerik Kayması ve Paradigma Değişikliği
2012 - Temmuz 2012

Ester Ruben

İktisat Öğretimi Üzerine Bir Yazın Taraması
2012 - Temmuz 2012

Suut Doğruel

İktisadi Büyüme ve Kalkınma Dersi Nasıl Tasarlanmalı?
2012 - Temmuz 2012

Fatma Doğruel

İktisat Öğretiminde Matematik
2012 - Temmuz 2012

Semih Koray

Matematiğin İktisattaki Yeri ve Oyunlar Kuramı

Gülay Günlük Şenesen

Gülay Günlük Şenesen
2012 - Temmuz 2012

Ercan Eren ve Murat Donduran

Yerleşik İktisatta İçerik Kayması ve Paradigma Değişikliği
2012 - Temmuz 2012

Bedriye Tunçsiper ve Dilek Sürekçi

İktisada Giriş Derslerinde Öğrencilerin Öğrenme Güçlüklerinin Belirlenmesi
2012 - Temmuz 2012

Ümit Şenesen

Türkiye Üniversitelerinde İktisat Bölümlerine Giren Öğrencilerin ÖSS Puanlarına İlişkin Bir Ön İnceleme
2012 - Temmuz 2012

M. Nedim Süalp

İktisadın, Bir Bilimsel Öğreti Alanı Olarak, Eğitimi
2012 - Haziran 2012

Aysıt Tansel

İktisat Eğitimi ve Bilimsel Aşırma Üzerine
2012 - Haziran 2012

Ercan Uygur ve Oya S. Erdoğdu

Ercan Uygur ve Oya S. Erdoğdu
2012 - Haziran 2012

Fikret Görün

Nasıl İktisatçı Oldum (mu)? :"Çok Kişisel" Bir Tarih ve Türkiye'de İktisat Eğitimi
2012 - Haziran 2012

Tuncer Bulutay

İktisattaki Yeni Gelişmelerin Işığında İktisat Eğitimi
2012 - Haziran 2012

Selim Soydemir

Güney Doğu Anadolu Bölgesi'nde Tarımsal Yapı, Şirketleşme ve Sermaye Piyasası
2012 - Haziran 2012

Özgür Teoman

Fark Ödeme Sistemi-Buğdayda Uygulanabilirlik
2012 - Haziran 2012

Osman Aydoğuş

Buğdayda Destekleme Politikalarının Gap Bölgesi Un İhracatına Etkileri: Ampirik Bir Analiz
2012 - Haziran 2012

Hasan Şahin

GAP Bölgesi İşgücü Piyasası (Ücret Eşitsizliği)
2012 - Haziran 2012

Kıvılcım Metin Özcan ve Ümit Özlale

GAP Bölgesi Gelir Dağılımı
2012 - Haziran 2012

Bedriye Saraçoğlu

GAP Bölgesi İmalat Sanayindeki Gelişmeler
2012 - Haziran 2012

Mahir Fisunoğlu

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Tarıma Dayalı Sanayiler
2012 - Haziran 2012

Erol H. Çakmak ve A. Halis Akder

Tarım Politikaları ve Gap Bölgesi:Pozisyon Ne Olmalı?
2012 - Haziran 2012

Abdulkerim Gök

Bölgesel Kalkınmanın Dış Ticarete Etkisi ve Gap Örneği
2012 - Haziran 2012

Bilin Neyaptı, Fatma Taşkın ve Murat Üngör

Bilin Neyaptı, Fatma Taşkın ve Murat Üngör
2012 - Haziran 2012

Sumru Bakan

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin Türkiye Dış Ticareti İçerisindeki Yeri ve Önemi
2012 - Mayıs 2012

Güzin Erlat ve Haluk Erlat

Türkiye'nin Orta Doğu Ülkeleri ile Olan Ticareti, 1990-2002
2012 - Mayıs 2012

Ercan Uygur

Türkiye'de Cari Açık Tartışması
2012 - Mayıs 2012

Dilek Seymen ve Başak Gümüştekin

R&D Intensive Goods Trade and Competitiveness of Turkey in the European Union Market
2012 - Mayıs 2012

Aysit Tansel ve Elif Oznur Kan

The Formal/Informal Employment Earnings Gap:Evidence From Turkey
2012 - Mayıs 2012

M. Ferhat Emil

2002 Yılında Türkiye Ekonomisinin Sorunları
2012 - Mayıs 2012

Ferhat Emil

2002 Yılı Programı : Koşullar ve Beklentiler
2012 - Mayıs 2012

Oktay Güvemli

İç Borçların Ekonomik ve Sosyal Yaşamda Yaptığı Tahribat
2012 - Mayıs 2012

Aysıt Tansel ve Nil Demet Güngör

Gender Effects of Education on Economic Development in Turkey
2012 - Mayıs 2012

Özer Ertuna

2002 Sonbaharında Türkiye Ekonomisinin Sorunları
2012 - Mayıs 2012

Erdinç Telatar

Trakya İllerinin Büyüme Dinamikleri
2012 - Mayıs 2012

İ. Hakkı İnan

Trakya Bölgesinde Tarım ve Hayvancılığının Durumu
2012 - Nisan 2012

Ahmet Kubaş

Trakya Bölgesinde Sınai Yapı ve Sanayileşme
2012 - Nisan 2012

Ömer Faruk Çolak

Türk Bankacılık Sektörününün Şubat 2001 Krizi Sonrası Durumu ve YenidenYapılandırma Programı
2012 - Nisan 2012

Celal Küçüker

Endüstriyel Kümelenme Yaklaşımları:Bir Değerlendirme
2012 - Nisan 2012

İrfan Civcir

Türkiye'de Kriz Sonrası Dönemde Kredi Çöküşü
2012 - Nisan 2012

Sudi Apak

Avrupa Birliği, IMF, Balkan Ülkeleri ve Türkiye Bankacılık Sektörü
2012 - Nisan 2012

Ömer Faruk Çolak

Balkan Ülkelerine Yönelik Sermaye Hareketleri: Bulgaristan Örneği
2012 - Nisan 2012

Ahmet ŞAHİNÖZ

Türkiye - AB İlişkilerinde ``Direnç Alanları``
2012 - Nisan 2012

M. Tuba Ongun

2002 Sonbaharında Dünya ve Türkiye Ekonomisi
2012 - Nisan 2012

Murat Kasımoğlu

Çanakkale Ekonomisinin Sürdürülebilir Rekabet Gücünün Dinamik Elmas Modeliyle Analizi
2012 - Nisan 2012

Lütfi Elvan

Bölgesel Gelişme ve Bölgeler Arası Gelişmişlik Farkları
2012 - Nisan 2012

Gazi Özhan

Dört İlde Büyüme Olanakları:Çanakkale, Balıkesir, Tekirdağ ve Edirne, 2001 - 2025
2012 - Nisan 2012

Şiir Yılmaz

Dünya Ekonomisi ve Türkiye:Globalleşme, Liberalizasyon ve Kriz
2012 - Mart 2012

Yılmaz Akyüz

The Staggering Rise Of The South?
2012 - Ocak 2012

Ali T. Akarca ve Aysıt Tansel

Turkish Voter Response To Government Incompetence And Corruption Related To The 1999 Earthquakes
2012 - Ocak 2012

Aysıt Tansel ve Elif Oznur Kan

Labor Mobility Across The Formal/Informal Divide In Turkey:Evidence From Individual Level Data