• (+90) 312 468 25 89
 • Hoşdere Cad. No: 24/4 , 06550 Çankaya/ANKARA
 • tek@tek.org.tr

David Colander

 • 2012 - Aralık 2012
The Complexity Policy Narrative and the Future of Capitalism

David Colander

 • 2012 - Aralık 2012
Creating the Right Blend of Economists

Süleyman Değirmen ve Ahmet Şengönül

 • 2012 - Kasım 2012
Türkiye'de Net Özel Tasarruf-Yatırım Açığının Belirleyicileri

Nısfet UZAY

 • 2012 - Kasım 2012
Gelir Dağılımı - Tasarruf İlişkisi: Kayseri'deki Girişimcilerin Tasarruf Davranışlarını Belirlemeye Yönelik Bir Uygulama

Ümit Özalale

 • 2012 - Kasım 2012
Eğitim ve Sağlık Politikalarının Tasarruf Üzerindeki Etkileri

Oya S. Erdoğdu

 • 2012 - Kasım 2012
Özel Sektör Tasarruflarında Mali Politika Etkileri

Fatih Özatay

 • 2012 - Kasım 2012
Mali Disiplin ve Büyüme: Türkiye Deneyimi

Kıvılcım Metin Özcan ve Aslı Günay

 • 2012 - Kasım 2012
Türkiye'de Özel Tasarrufları Belirleyen Unsurlar

Ercan Uygur

 • 2012 - Kasım 2012
Türkiye'de Tasarrufların Seyri ve Etkileyen Bazı Unsurlar

Halil Seyidoğlu

 • 2012 - Kasım 2012
Türkiye'de İktisat Ders Programları

Ersan Bocutoğlu

 • 2012 - Kasım 2012
Krizin Makro İktisadından Makro İktisadın Krizine: Eleştirel Bir Değerlendirme

İrfan Kalaycı ve Sevilay Sarıca

 • 2012 - Kasım 2012
"E-İktisat" Öğretimi: Türkiye İçin Bir GFZT Çözümlemesi

Metin Özdemir,Esra Güler,Nalân Ölmezoğulları

 • 2012 - Kasım 2012
Küresel Finansal Krizden Akademik İktisadın Krizine: Türkiye'de Akademisyenler Üzerine Bir Araştırma

Ercan Eren

 • 2012 - Kasım 2012
Küresel Bunalım, İktisat Eğitimi ve Yeni İktisat

Ümit Şenesen

 • 2012 - Kasım 2012
İktisatta Nicel Yöntemlerin Kötü(Ye) Kullanılması: Örnekler, Öneriler

Recep Kök ve Nevzat Şimşek

 • 2012 - Kasım 2012
İktisat Biliminin Paradoksal Yapısı Üzerine

A. Suut DOĞRUEL ve Fatma DOĞRUEL

 • 2012 - Kasım 2012
İktisatta Araştırma ve Eğitim: Son Krizin Düşündürdükleri

Ercan Uygur

 • 2012 - Kasım 2012
Küresel Bunalım, İktisat Politikaları, Yöntemleri ve Eğitimi

Gülten Kazgan

 • 2012 - Kasım 2012
2008 Küresel Krizi: Nedenleri, Etik İlkeleri ve İktisat Eğitimi

Nihan Ciğerci Ulukan ve Umut Ulukan

 • 2012 - Ekim 2012
Kriz ve Göç: Türkiye Gürcistan Nüfus Hareketleri Üzerine Bir Tartışma

Müslüme Narin

 • 2012 - Ekim 2012
Küresel Kriz Sürecinde Türkiye'nin Enerji Koridoru Olma Konumu: Güney Doğal Gaz Koridoru

Selin Sayek

 • 2012 - Ekim 2012
Küresel Sermaye Akımlarının Gelişimi ve İleriye Dönük Öngörüler

Fatma Doğruel ve A. Suut Doğruel

 • 2012 - Ekim 2012
Karadeniz Çevresi Ülkelerde Geçiş Dönemi ve Dünya Ekonomisi İle Bütünleşme

A.Suut Doğruel ve B. Can Karahasan

 • 2012 - Ekim 2012
Karadeniz Bölgesinde Ekonomik Faaliyetlerin Ülkelerarası Farklılaşmasının Dinamikleri

Gülay Günlük-Şenesen ve Ümit Şenesen

 • 2012 - Ekim 2012
Başlıca İhracat Sektörlerinin Çeşitli Üretim Sektörlerindeki Kadın-Erkek İstihdamına Etkileri:Kriz Bağlamında Bir Değerlendirme

Nuri Yıldırım

 • 2012 - Ekim 2012
Birinci ve İkinci İSO 500 Listelerine Giren Özel Sektör Firmalarının

Elif Akbostancı ve Oya S. Erdoğdu

 • 2012 - Ekim 2012
Türkiye'nin Beşeri Gelişiminde Karadeniz'in Yeri

Mehmet Civan

 • 2012 - Ekim 2012
Küçük ve Orta Boy İşletmelerin Teşvik ve Finansmanı

Selim Soydemir

 • 2012 - Ekim 2012
Kobilerin Finansmanında Borsalar

Muammer Tekeoğlu ve Mustafa Ildırar

 • 2012 - Ekim 2012
Küreselleşme Sürecinde Kent Ekonomileri: Gaziantep Örneği

İsmail Hakkı Özsabuncuoğlu ve Tuba Direkçi

 • 2012 - Ekim 2012
Seçilmiş Bazı Makroekonomik Değişkenlerin Türkiye'de Bölgesel İstihdama Etkisi

Melike E. Bildirici

 • 2012 - Eylül 2012
Türkiye'de İşsizlik Sorunsalı ve Gaziantep İçin Sonuçlar

Metin Yıldırım ve İbrahim Örnek

 • 2012 - Eylül 2012
Walt Whitman Rostow'un Kalkınma Aşamaları Yaklaşımına Göre Gaziantep Ekonomisinin İncelenmesi

S. Alev Söylemez,Gülen Elmas Arslan,Gülşen Erenler Çakar,Sibel Kalaycıoğlu,Levin Özgen

 • 2012 - Eylül 2012
Gaziantep Sanayisi ve Dinamikleri

Hakan Mıhcı

 • 2012 - Eylül 2012
Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki İnsani Kalkınma Düzeyi

Suat Özeren

 • 2012 - Eylül 2012
2001 Krizi Sonrası Ekonomik Büyüme, İstihdamdaki Gelişmeler ve Beklentiler

Öner Günçavdı ve Suat Küçükçifçi

 • 2012 - Eylül 2012
Türkiye Ekonomisinde Büyümenin Kaynakları ve İstihdam Etkileri (1973 – 1998)

Yüksel Akkaya ve Rana Gürbüz

 • 2012 - Eylül 2012
Ekonomik Büyüme ve İşsizlik Üzerine...

Hakan Ercan

 • 2012 - Eylül 2012
İstihdamsız Büyüme: Verimlilik Artışı mı, Yeni İş Yasası mı? Bir Ön Değerlendirme

İlkay Yılmaz

 • 2012 - Eylül 2012
Çin Ekonomisi'nde Büyümenin Dinamikleri

A. Burça Kızılırmak

 • 2012 - Eylül 2012
Türkiye Özel İmalat Sanayinde Dış Ticaretin İstihdam Üzerindeki Etkisi

Murat G. Kırdar ve D. Şirin Saracoğlu

 • 2012 - Eylül 2012
İç Göç, Bölgesel Yakınsama Sorunu ve Ekonomik Büyüme: Türkiye Örneği

Arslan Yiğidim

 • 2012 - Eylül 2012
Büyüme Politikaları: Türkiye Ekonomisi Açısından Bir Değerlendirme

Ahmet Şengönül ve Süleyman Değirmen

 • 2012 - Eylül 2012
Kısa Süreli Sermaye Hareketlerinin Türkiye'nin Ekonomik Büyümesine Etkisi: Sermaye Piyasası ve Bankacılık Kanalı

Ebru Voyvoda

 • 2012 - Eylül 2012
Türkiye Ekonomisinde Kamu Maliye Politikaları ve Büyüme İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme

Metin Altıok ve İsmail Tuncer

 • 2012 - Eylül 2012
İmalat Sanayinde Yapısal Değişim ve Üretkenlik: Türkiye, Akdeniz Bölgesi ve Mersin İli Karşılaştırması

Sanlı Ateş

 • 2012 - Eylül 2012
Türkiye İmalat Sanayinde Toplam Faktör Verimliliği ve Uzun Dönem Büyüme İlişkileri

Uğur Namık Küçük ve Sumru G. Altuğ

 • 2012 - Ağustos 2012
Türkiye'de Bölgesel Farklılıklar ve Yatırımların Seyri: Yoksul ve Zengin Bölgeler Arasındaki Fark Azalmakta mı?

Nalan Ölmezoğulları

 • 2012 - Ağustos 2012
Türkiye Ekonomisinde Yapısal Uyum Süreci ve İstikrar

Zeynel Abidin Ozdemir,Mehmet Balcilar,Aysit Tansel

 • 2012 - Ağustos 2012
Are Labor Force Participation Rates Really Non-Stationary? Evidence from Three OECD Countries

Aytül Ganioğlu

 • 2012 - Ağustos 2012
Finansal Krizlerin Belirleyicileri:Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerin Karşılaştırmalı Analizi

Neşe Kumral ve Çağaçan Değer

 • 2012 - Ağustos 2012
Sanayi Rekabet Performansı Endeksi: Türkiye NUTS1 Bölgeleri Örneği

Haluk Erlat

 • 2012 - Ağustos 2012
Türkiye'de Bölgesel Yakınsama Sorununa Zaman Dizisi Yaklaşımı

Seyit Mümin Cilasun ve Murat Güray Kırdar

 • 2012 - Ağustos 2012
Household Structure, and Household Income and its Components over the Life-Cycle in Turkey

A. Suut Doğruel ve Fatma Doğruel

 • 2012 - Ağustos 2012
Dışa Açılma Sürecinde Türkiye'de İmalat Sanayinin Bölgesel Dağılımındaki Değişme

Alpay Filiztekin

 • 2012 - Ağustos 2012
Bölgesel Büyüme, Eş-Hareketlilik ve Sektörel Yapı

İsmail Gökdayı

 • 2012 - Ağustos 2012
Bölgesel Gelişmenin Önünde Kırsal Yoksulluk Sorunsalı:Anamas Yöresi Örneği

M. Nejat Coşkun

 • 2012 - Ağustos 2012
Türkiye'de Yoksulluk: Bölgesel Farklılıklar ve Yoksulluğun Profili

Ahmet Sabri Eroğlu

 • 2012 - Ağustos 2012
Akdeniz Bölgesinin Sosyo-Ekonomik Yapısı

Murat Ali Dulupçu ve Bekir Gövdere

 • 2012 - Ağustos 2012
Bölgesel Gelişme Stratejileri İçin Bir Perspektif: Yerel Bilgi Ağbağları Yaklaşımı

Servet Mutlu

 • 2012 - Ağustos 2012
Bölgesel Farklılaşmanın Nedenleri ve Türkiye Bağlamında Bölgesel Gelişme Stratejileri

Ercan Uygur

 • 2012 - Temmuz 2012
Doğrudan Yabancı Yatırımı Beklerken

Tuncer Bulutay

 • 2012 - Temmuz 2012
Türkiye Ekonomisinde Uluslararası Ticaret ve Döviz Piyasalarında 1980 Sonrası Gelişmelerin Temel Nitelikleri

Gülten Kazgan

 • 2012 - Temmuz 2012
Dünden Bugüne Küreselleşmenin Ekonomik Temelleri

Bülent Temel

 • 2012 - Temmuz 2012
From Value to Power: The Rise of Oil as a Political Economic Commodity

Ercan Eren

 • 2012 - Temmuz 2012
Yerleşik İktisatta İçerik Kayması ve Paradigma Değişikliği

Ester Ruben

 • 2012 - Temmuz 2012
İktisat Öğretimi Üzerine Bir Yazın Taraması

Suut Doğruel

 • 2012 - Temmuz 2012
İktisadi Büyüme ve Kalkınma Dersi Nasıl Tasarlanmalı?

Fatma Doğruel

 • 2012 - Temmuz 2012
İktisat Öğretiminde Matematik

Semih Koray

 • 2012 - Temmuz 2012
Matematiğin İktisattaki Yeri ve Oyunlar Kuramı

Gülay Günlük Şenesen

 • 2012 - Temmuz 2012
Türkçe İktisada Giriş ve Makroiktisat Kitapları:Temel Kavram Yanlışları

Ercan Eren ve Murat Donduran

 • 2012 - Temmuz 2012
Bilgisayar Destekli Mikro İktisat Eğitimi: Bir Uygulama

Bedriye Tunçsiper ve Dilek Sürekçi

 • 2012 - Temmuz 2012
İktisada Giriş Derslerinde Öğrencilerin Öğrenme Güçlüklerinin Belirlenmesi

Ümit Şenesen

 • 2012 - Temmuz 2012
Türkiye Üniversitelerinde İktisat Bölümlerine Giren Öğrencilerin ÖSS Puanlarına İlişkin Bir Ön İnceleme

M. Nedim Süalp

 • 2012 - Temmuz 2012
İktisadın, Bir Bilimsel Öğreti Alanı Olarak, Eğitimi

Aysıt Tansel

 • 2012 - Haziran 2012
İktisat Eğitimi ve Bilimsel Aşırma Üzerine

Ercan Uygur ve Oya S. Erdoğdu

 • 2012 - Haziran 2012
Avrupa, ABD ve Türkiye'de İktisat Eğitimi

Fikret Görün

 • 2012 - Haziran 2012
Nasıl İktisatçı Oldum (mu)? :"Çok Kişisel" Bir Tarih ve Türkiye'de İktisat Eğitimi

Tuncer Bulutay

 • 2012 - Haziran 2012
İktisattaki Yeni Gelişmelerin Işığında İktisat Eğitimi

Selim Soydemir

 • 2012 - Haziran 2012
Güney Doğu Anadolu Bölgesi'nde Tarımsal Yapı, Şirketleşme ve Sermaye Piyasası

Özgür Teoman

 • 2012 - Haziran 2012
Fark Ödeme Sistemi-Buğdayda Uygulanabilirlik

Osman Aydoğuş

 • 2012 - Haziran 2012
Buğdayda Destekleme Politikalarının Gap Bölgesi Un İhracatına Etkileri: Ampirik Bir Analiz

Hasan Şahin

 • 2012 - Haziran 2012
GAP Bölgesi İşgücü Piyasası (Ücret Eşitsizliği)

Kıvılcım Metin Özcan ve Ümit Özlale

 • 2012 - Haziran 2012
GAP Bölgesi Gelir Dağılımı

Bedriye Saraçoğlu

 • 2012 - Haziran 2012
GAP Bölgesi İmalat Sanayindeki Gelişmeler

Mahir Fisunoğlu

 • 2012 - Haziran 2012
Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Tarıma Dayalı Sanayiler

Erol H. Çakmak ve A. Halis Akder

 • 2012 - Haziran 2012
Tarım Politikaları ve Gap Bölgesi:Pozisyon Ne Olmalı?

Abdulkerim Gök

 • 2012 - Haziran 2012
Bölgesel Kalkınmanın Dış Ticarete Etkisi ve Gap Örneği

Bilin Neyaptı, Fatma Taşkın ve Murat Üngör

 • 2012 - Haziran 2012
Gümrük Birliği'nin Türkiye'nin Bölgesel Ticaretine Etkileri

Sumru Bakan

 • 2012 - Haziran 2012
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin Türkiye Dış Ticareti İçerisindeki Yeri ve Önemi

Güzin Erlat ve Haluk Erlat

 • 2012 - Mayıs 2012
Türkiye'nin Orta Doğu Ülkeleri ile Olan Ticareti, 1990-2002

Ercan Uygur

 • 2012 - Mayıs 2012
Türkiye'de Cari Açık Tartışması

Dilek Seymen ve Başak Gümüştekin

 • 2012 - Mayıs 2012
R&D Intensive Goods Trade and Competitiveness of Turkey in the European Union Market

Aysit Tansel ve Elif Oznur Kan

 • 2012 - Mayıs 2012
The Formal/Informal Employment Earnings Gap:Evidence From Turkey

M. Ferhat Emil

 • 2012 - Mayıs 2012
2002 Yılında Türkiye Ekonomisinin Sorunları

Ferhat Emil

 • 2012 - Mayıs 2012
2002 Yılı Programı : Koşullar ve Beklentiler

Oktay Güvemli

 • 2012 - Mayıs 2012
İç Borçların Ekonomik ve Sosyal Yaşamda Yaptığı Tahribat

Aysıt Tansel ve Nil Demet Güngör

 • 2012 - Mayıs 2012
Gender Effects of Education on Economic Development in Turkey

Özer Ertuna

 • 2012 - Mayıs 2012
2002 Sonbaharında Türkiye Ekonomisinin Sorunları

Erdinç Telatar

 • 2012 - Mayıs 2012
Trakya İllerinin Büyüme Dinamikleri

İ. Hakkı İnan

 • 2012 - Mayıs 2012
Trakya Bölgesinde Tarım ve Hayvancılığının Durumu

Ahmet Kubaş

 • 2012 - Nisan 2012
Trakya Bölgesinde Sınai Yapı ve Sanayileşme

Ömer Faruk Çolak

 • 2012 - Nisan 2012
Türk Bankacılık Sektörününün Şubat 2001 Krizi Sonrası Durumu ve YenidenYapılandırma Programı

Celal Küçüker

 • 2012 - Nisan 2012
Endüstriyel Kümelenme Yaklaşımları:Bir Değerlendirme

İrfan Civcir

 • 2012 - Nisan 2012
Türkiye'de Kriz Sonrası Dönemde Kredi Çöküşü

Sudi Apak

 • 2012 - Nisan 2012
Avrupa Birliği, IMF, Balkan Ülkeleri ve Türkiye Bankacılık Sektörü

Ömer Faruk Çolak

 • 2012 - Nisan 2012
Balkan Ülkelerine Yönelik Sermaye Hareketleri: Bulgaristan Örneği

Ahmet ŞAHİNÖZ

 • 2012 - Nisan 2012
Türkiye - AB İlişkilerinde "Direnç Alanları"

M. Tuba Ongun

 • 2012 - Nisan 2012
2002 Sonbaharında Dünya ve Türkiye Ekonomisi

Murat Kasımoğlu

 • 2012 - Nisan 2012
Çanakkale Ekonomisinin Sürdürülebilir Rekabet Gücünün Dinamik Elmas Modeliyle Analizi

Lütfi Elvan

 • 2012 - Nisan 2012
Bölgesel Gelişme ve Bölgeler Arası Gelişmişlik Farkları

Gazi Özhan

 • 2012 - Nisan 2012
Dört İlde Büyüme Olanakları:Çanakkale, Balıkesir, Tekirdağ ve Edirne, 2001 - 2025

Şiir Yılmaz

 • 2012 - Nisan 2012
Dünya Ekonomisi ve Türkiye:Globalleşme, Liberalizasyon ve Kriz

Yılmaz Akyüz

 • 2012 - Mart 2012
The Staggering Rise Of The South?

Ali T. Akarca ve Aysıt Tansel

 • 2012 - Ocak 2012
Turkish Voter Response To Government Incompetence And Corruption Related To The 1999 Earthquakes

Aysıt Tansel ve Elif Oznur Kan

 • 2012 - Ocak 2012
Labor Mobility Across The Formal/Informal Divide In Turkey:Evidence From Individual Level Data

Yıllar